Algemene Voorwaarden

Voorwaarden voor stalling van caravan, vouwwagen, camper of ander voertuig.

1. De stallingsperiode is een jaarrond. Behoudens opzegging wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van één jaar. Opzegging dient te geschieden 1 maand voorafgaand aan het stallingsseizoen. Bij tussentijdse huuronderbreking vindt in principe geen terugbetaling plaats.

2. De stallingsprijs geldt voor het hele jaar. Dus ook voor de periode dat de caravan, vouwwagen, camper of boot niet gestald is.

3. De stallingsprijs moet voorafgaande aan het stallingsjaar in haar geheel betaald worden aan de verhuurder. De betaling geschiedt bij voorkeur per bank en facturen worden via de mail verzonden.

4. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat het gestalde object, gestald is voor eigen rekening en eigen risico van de huurder. Ook blijft de huurder zelf aansprakelijk voor diefstal.

5. Huurder verplicht zich om gasflessen, brandstoffen en/of eventuele chemicaliën uit het gestalde object te verwijderen voor dat deze ter stalling aangeboden wordt. Tevens dienen accu’s te zijn losgekoppeld. Dit i.v.m. voorschriften van de brandverzekering van verhuurder. Voor aanvang van de stalling dienen de bestaande beschadigingen gemeld te worden aan de verhuurder.

6. In- en uitrijden van de gestalde objecten gebeurt door de verhuurder.

7. Wanneer u uw eigendom wilt brengen of ophalen dient u dit 24 uur van te voren te melden. Dit kan per email of telefonisch of app doorgegeven worden. Op zon- en feestdagen zijn we in principe gesloten.